Vật lí 11

Tĩnh điện

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Dòng điện không đổi

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Dòng điện trong các môi trường

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Từ trường

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Cảm ứng điện từ

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Tự cảm

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Khúc xạ ánh sáng

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút

Các dụng cụ quang

Kiểm tra 15 phút lần 1

Kiểm tra 15 phút lần 2

Kiểm tra 15 phút lần 3

Kiểm tra 45 phút